عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

  با عنایت به خدمات الکترونیک یکپارچه وزارت کشور، در راستای دریافت پیشنهادات مردمی این خدمات می توانید از آدرس زیر اقدام نمایید.

  فرم نظرسنجی وزارت کشور


  • نام خدمت:
  • نظرسنجی
  • شفافیت فرایندی

   1.نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 2. نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 3.انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری

   4.نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 5.امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 6.به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 7.راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • تسلط بر فرایند

   8.دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • زمان فرایند

   9.:تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 10.تعهد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 11.میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • نظام مند بودن فرایند

   12..نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 13.دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 14.ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • 15.احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • کلیات فرایند

   16.احساس رضایت از خدمت دریافت شده:
   خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  • چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روش های انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:

  • عکس خوانده نمی شود